Ank Bijleveld-Schouten langer Commissaris van de Koning

Foto: Provincie Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel hebben een positieve aanbeveling aan de minister gegeven om mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld–Schouten opnieuw te benoemen in haar functie van Commissaris van de Koning in Overijssel.

Ank Bijleveld-Schouten is sinds 1 januari 2011 Commissaris van de Koning van de Provincie Overijssel. Haar termijn loopt eind 2016 af. Eerder dit jaar heeft zij te kennen gegeven dat zij zich graag beschikbaar stelt voor een tweede ambtstermijn van zes jaar. Provinciale Staten zijn daarop een herbenoemingsprocedure gestart. Als onderdeel van de herbenoemingsprocedure is een vertrouwenscommissie ingesteld bestaande uit enkele leden van Provinciale Staten.

Deze commissie had als taak de aanbeveling van mevrouw Ank Bijleveld-Schouten voor te bereiden. Hiermee is de commissie in juni van start gegaan. De commissie heeft een verslag gemaakt van haar bevindingen en een conceptaanbeveling voorgelegd aan de Staten. Deze zijn tijdens een besloten deel van de Provinciale Statenvergadering besproken. De uitkomst daarvan is een positief advies aan de minister over de herbenoeming.

Provinciale Staten hebben hierover op woensdag 28 september 2016 in een besloten vergadering gestemd. De aanbeveling van Provinciale Staten is inmiddels verstuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuwe ambtstermijn van mevrouw Bijleveld–Schouten zal, bij koninklijk besluit, ingaan op 1 januari 2017.

Lees ook: