Rekenkamercommissie: `De verleiding van de korte lijn`

De nieuwe Rekenkamercommissie in juni 2017
De nieuwe Rekenkamercommissie in juni 2017
Foto: Dik Vedder

De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Staphorst heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente de aanbevelingen heeft opgevolgd rondom de zogenaamde complexe RO-dossiers. Dat heeft geresulteerd in een rapport: `De verleiding van de korte lijn`, met als ondertitel: ‘Ontwikkeling samenspel Staphorster samenleving en overheid’.

De Rekenkamercommissie Staphorst (RKC) heeft nadrukkelijk niet de complexe dossiers zelf onderzocht, maar is gericht op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag hoe de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk, de aanbevelingen heeft opgevolgd, ook op andere terreinen dan alleen ruimtelijke ordening. Het eindrapport van de RKC , “De verleiding van de korte lijn”, is gereed en aangeboden aan de gemeenteraad van Staphorst.

De rode draad uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie is dat de manier waarop de gemeente omgaat met initiatiefnemers in het fysieke domein, nog steeds een stempel drukt op de relatie met de betrokken inwoners. De Rekenkamercommissie heeft tegelijkertijd vastgesteld dat er verbeteringen zijn en dat de gemeente zich inspant om hieraan verder te werken in de nieuwe bestuursperiode. In haar rapport doet de RKC een aantal aanbevelingen om de werkwijze richting aanvragers te verbeteren en de rol van de gemeenteraad daarin te benadrukken.

Onderzoeksbegeleider vanuit de RKC, Herman Beerda zegt dat de belangrijkste aanbevelingen gaan over het thema van de rolzuiverheid. ‘Wie heeft in de driehoek raad, college en ambtelijk apparaat welke rol? Die rolverdeling moet je voortdurend bewaken, vooral ook in de raad’, zegt Beerda. ‘Ga vooral niet van rol wisselen, dat schept onduidelijkheid en ongelijkheid naar je inwoners toe. En het kan leiden tot onnodige verlenging van termijnen. De inwoners en aanvragers verdienen duidelijkheid, ook als dat slecht nieuws betekent.’

De RKC oordeelt dat te vaak, veelal met de beste bedoelingen, werd en wordt geprobeerd om via de korte lijn zaken op te lossen. Op de lange termijn blijkt dat averechts uit te pakken. De RKC adviseert de raad om met de bevolking van Staphorst in gesprek te gaan om de veranderende verhouding tussen gemeenschap en gemeente duidelijk te maken. Het advies is: Maak daarvoor een breed gedragen visie, die nu duidelijk ontbreekt. Ook binnen de eigen organisatie is geen duidelijkheid over koers en visie, daar moet ook aan gewerkt worden, zo zegt de RKC.

De RKC is ook van oordeel dat de bestuursstijl van ‘verbinder en ambassadeur’ meer aandacht verdient: Ga in dialoog met de burger, laat merken het juiste te willen voor de burger zonder de indruk te willen wekken dat altijd alles mogelijk is. Tot slot adviseert de RKC om de oude slepende dossiers af te ronden en daar een punt achter te kunnen zetten. Wellicht is het nodig om daarbij over de eigen schaduw heen te stappen, maar het oplossen van deze dossiers draagt bij aan het beter kunnen werken in en aan de toekomst. De inwoners van Staphorst moeten weer alle vertrouwen kunnen hebben in hun bestuur.

Burgemeester en wethouders van Staphorst hebben in een reactie laten weten de conclusies en aanbevelingen van het rapport te ondersteunen. De Rekenkamercommissie ziet uit naar een vruchtbare discussie binnen de gemeenteraad: “De gemeente Staphorst is op de goede weg, maar kan nog belangrijke stappen zetten om de relatie met de inwoners te verbeteren. Die kansen zijn er, pak ze nu op en hou dat vast”.

In 2015 heeft de gemeente een aantal aanbevelingen opgesteld over hoe om te gaan met toezichthouden, besturen en uitvoeren, gericht op het beleidsterrein ruimtelijk ordening. De voorzitter van de Rekenkamer van Zwolle was bij de opstelling hiervan betrokken.

Lees ook:

Cookieinstellingen