Informateur Arie van de Pol biedt vanavond eindverslag aan

Foto: Gemeente Staphorst

Vanavond 22 mei 2018 om 19.30 uur raadsvergadering in het gemeentehuis. Informateur Arie van de Pol biedt zijn eindverslag aan. De vergadering is te volgen vanaf de publieke tribune, via Omroep Staphorst (audio) of livestream vanuit raadzaal (video).

Eerst zijn er enkele andere agendapunten met mededelingen en vragen van raadsleden en antwoorden van collegeleden. Daarna krijgt de informateur het woord voor: “Eindverslag informateur verkenning gemeente Staphorst bestuursperiode 2018 – 2022”.

Het verslag is het resultaat van de verkennende fase in het formatieproces na de verkiezingen op 21 maart. Al eerder voerde Van de Pol het woord voor een ‘tussenrapportage’. Daarin werden echter geen inhoudelijke mededelingen gedaan.

De volgende dag werd bekend dat wethouder Bart Jaspers Faijer (CU) waarschijnlijk naar Ommen ging. Morgen is de afscheidsreceptie van wethouder Sytse de Jong (SGP). Van de drie zittende wethouders is dan alleen Bert Krale (CDA) nog over.

Hierna zijn er een aantal hamerstukken. Daarna staat het benoemen van plaatsvervangend raadsvoorzitters en leden van verschillende commissies van de raad op de agenda:

  • a. 1e en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter
  • b. leden van het presidium
  • c. leden van de agendacommissie
  • d. leden van de werkgeverscommissie
  • e. leden van de auditcommissie
  • f. leden van de klankbordgroep Rekenkamercommissie
  • g. leden van de klankbordgroep Jongerenraad

a. 1e en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter
De burgemeester is de voorzitter van de raad. In de gemeentewet (artikel 77) is bepaald dat bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester het voorzitterschap van de raad in dat geval wordt waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Het langstzittende raadslid is de heer J. Spiker. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten. Om de kwetsbaarheid te verkleinen is het van belang twee waarnemend raadsvoorzitters te hebben.

b. leden van het presidium
In het presidium nemen zitting: een raadslid uit iedere fractie
Het presidium bestaat uit de raadsvoorzitter en een raadslid uit iedere fractie, aan te wijzen aan het begin van de raadsperiode. De griffier is secretaris van het presidium. Bij afwezigheid kan een lid vervangen worden door een raadslid uit die fractie. Het presidium vergadert in beginsel maandelijks. Het presidium houdt zich met name bezig met bedrijfsvoering technisch zaken, de zaken van huishoudelijke aard en de raadsactiviteiten.

c. leden van de agendacommissie
In de agendacommissie nemen zitting: een raadslid uit de coalitiepartijen en een raadslid uit de oppositiepartijen. Omdat nog niet duidelijk is welke de coalitie- en oppositiepartijen zijn, maar er wel een agendacommissie nodig is voor het voorbereiden van de raadsagenda’s, wordt u voorgesteld nu twee raadsleden te benoemen en na de coalitievorming het besluit indien nodig te herzien.
Er is een agendacommissie die bestaat uit de voorzitter van de raad, een raadslid uit de coalitiepartijen en een raadslid uit de oppositiepartijen. De voorzitter van de raad is voorzitter van de agendacommissie, de griffier is secretaris van de agendacommissie. De agendacommissie bereidt de agenda’s van de raadsvergaderingen voor en stelt deze voorlopig vast. De agendacommissie houdt de planning van de raad nauwlettend in de gaten.

d. leden van de werkgeverscommissie
De werkgeverscommissie bestaat uit vier leden inclusief de voorzitter, waarbij een lid voor de overdracht afkomstig is uit de vorige werkgeverscommissie.
De werkgeverscommissie treedt op als werkgever voor de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren. De gemeenteraad heeft hiervoor 4 raadsleden benoemd en in de afgelopen periode tijdelijk uitgebreid met nog 2 raadsleden zodat alle fracties vertegenwoordigd waren. De raadsvoorzitter is adviseur van de werkgeverscommissie. De werkgeverscommissie voert in ieder geval tweemaal per jaar een gesprek met de griffier.

e. leden van de auditcommissie
In de verordening auditcommissie is vastgelegd dat de commissie uit tenminste vier raadsleden bestaat die per zittingsperiode benoemd worden door de raad.
De auditcommissie is ingesteld met als doel het versterken van de controlerende functie van de gemeenteraad. Naast de minimale taak om de accountantscontrole te regelen, bereidt de auditcommissie ten behoeve van de raad afstemming en advisering voor van alle activiteiten in de gemeente op het gebied van auditing, financieel beleid en beheer. De auditcommissie pleegt hiervoor overleg met de raad, de accountant, het college en de ambtelijke organisatie. De griffier is secretaris van de commissie. De auditcommissie komt in ieder geval tweemaal per jaar bijeen.

f. leden van de klankbordgroep Rekenkamercommissie
Er worden twee leden uit de raad benoemd als leden van de klankbordgroep Rekenkamercommissie.
De Rekenkamercommissie Staphorst is aangesloten bij de personele unie van de Rekenkamercommissies van de gemeenten Meppel, Steenwijkerland en Westerveld. Vanuit de raden is er een klankbordgroep Rekenkamercommissie waarin twee raadsleden per gemeenteraad zitting hebben. De klankbordgroep bevordert een goede, informele, communicatie tussen de raden en de Rekenkamercommissies. De aangewezen twee leden vertegenwoordigen de raad als geheel en niet de eigen politieke partij.

g. leden van de klankbordgroep Jongerenraad
Er worden vier leden uit de raad benoemd als leden van de klankbordgroep Jongerenraad.
De Jongerenraad wordt begeleid door een daartoe uit de gemeenteraad van Staphorst gekozen klankbordgroep van minimaal vier vertegenwoordigers uit verschillende fracties, waarbij de begeleiding erop gericht is om de Jongerenraad zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en waarbij de betrokkenheid met de Jongerenraad niet politiek getint is.

Kanttekeningen
Naast bovenstaande commissies zijn er ook nog het fractievoorzittersoverleg en de Klankbordcommissie die jaarlijks gesprekken voert met de burgemeester. Hierin hebben de fractievoorzitters zitting.

Het verdere van de agenda bestaat uit een opiniërend gedeelte. Daarin word gesproken over diverse onderwerpen, maar worden nog geen besluiten genomen. Wel kan worden besloten dat iets de volgende keer een hamerstuk kan worden.

Lees ook:

article
30226
Vanavond 22 mei 2018 om 19.30 uur raadsvergadering in het gemeentehuis. Informateur Arie van de
https://staphorst.nieuws.nl/evenementen/informateur-arie-pol-biedt-vanavond-eindverslag-aan/
2018-05-22T15:55:47+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2018/05/22154752/informateur-van-der-pol-spreekt.jpg