Gemeente heeft ruilverkaveling overgedragen aan provincie

Ruilverkavelingscommissie Staphorst-Reestdal op 21 juni 2012
Foto: Gemeente Staphorst

Bij de start van de verkaveling in Staphorst is de opdracht voor de uitvoering daarvan neergelegd bij een door Gedeputeerde Staten benoemde uitvoeringscommissie. In die commissie is toenmalig burgemeester Alssema benoemd als voorzitter.

Vanwege het grote belang van de gemeente Staphorst bij een economisch sterke landbouwsector heeft de gemeente in 2013 de bestuurlijke verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering. Naast die bestuurlijke verantwoordelijkheid is toen ook het secretariaat van de uitvoeringscommissie vanuit het gemeentehuis georganiseerd.

Mede omdat de uitvoeringscommissie vergaderde in het gemeentehuis, en omdat ook andere gesprekken rond de verkaveling plaats vonden in het gemeentehuis, is de verkaveling te verweven geraakt met het gemeentelijk apparaat. Daarom is het bestuurlijke trekkerschap van de uitvoeringscommissie per 1 september 2016 weer teruggelegd bij Gedeputeerde Staten.

Conform andere landinrichtingsprojecten heeft provincie Overijssel daarom nu informatie over de ruilverkaveling op haar website geplaatst. Deze informatie is van de gemeente overgenomen en geactualiseerd. Het nieuwe internetadres is www.landinrichtingstaphorst.nl.

De samenstelling van de uitvoeringscommissie en de verkavelingcommissie blijft ongewijzigd.

Ondanks de eerdere rol van de gemeente als bestuurlijk trekker is de uitvoeringcommissie ingesteld door Gedeputeerde Staten als provinciale bestuurscommissie. Om die reden is de heer J. van der Graaf, medewerker beleidsuitvoering van de provincie Overijssel nu secretaris van de uitvoeringscommissie.

Onder de uitvoeringscommissie fungeert de verkavelingcommissie die het ruilplan heeft opgesteld en die de uitvoeringscommissie adviseert over de ingebrachte zienswijzen op dat ruilplan. De ambtelijke ondersteuning van de verkavelingcommissie wordt ingevuld door de heer K. Morssink, adviseur gebiedsontwikkeling bij de provincie.

De gemeente Staphorst was destijds de partij die in overleg met de landbouwcontactcommissie bij de provincie gepleit heeft voor uitvoering van de verkaveling in Staphorst. Het streven was er op gericht om de daadwerkelijke kavelovergang rondom de jaarwisseling van 2017 te laten plaatsvinden.`

Uitvoeringsfase

Evert Coster, lid van de verkavelingscommissie, hield in 2013 een speech tijdens start van de uitvoering van de landinrichting Staphorst: ‘Het is toch gelukt om de agrariërs in Staphorst warm te krijgen voor een verkaveling. In het verleden was men hier vaak tegen. Vandaar dat men toen ook niet samen met Rouveen een verkaveling heeft aangevraagd’.

Ik kan mij nog herinneren, ik zat als teller bij de mei-telling, dat er toen een melkbus stond en de agrariërs gevraagd werd hun stem uit te brengen. Van voor of tegen verkaveling. Komt er een boer binnen: “Ik ben tegen. Ik heb al het land bij huis.” Zeg ik tegen hem; “dan weet jij hoe gemakkelijk dat is. Daar moet je voor zijn.”

`Hij werd alleen maar kwaad. Dit tekent de mens, als ik het maar goed heb. Zo is het ook goed dat een ruilverkaveling niet op vrijwillige basis geschiedt. Het is ook een maatschappelijk, sectoraal en economisch belang. (..) Een verkaveling is ook niet zomaar iets. Er moet afstand gedaan worden van je eigen stukje grond`.

Verkenningsfase

In 2006 is een kavelruilcommissie ingesteld voor vrijwillige kavelruil. Door de gecompliceerde kavelstructuur is dat niet gelukt. Na die poging tot vrijwillige kavelruil (2007) is een enquête gehouden, waaruit blijkt dat de meerderheid van de agrariërs graag een wettelijke herverkaveling wil, om op die manier de agrarische structuur te versterken.

Daarna heeft in 2008-2009 een (voor)verkenning plaatsgevonden. Behalve bestudering van kaarten en bestaande informatie is overlegd met partijen in het gebied. Ook is een aantal inwoners betrokken bij het opstellen van een inrichtingsschets. Voor dit gebied is in april 2013 een inrichtingsplan vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Projectgebied

De wens om het gebied rondom Staphorst-Reestdal te verkavelen, bestaat al jaren. Door het sterk versnipperde eigendom te herverkavelen kunnen de boeren in het gebied hun bedrijfsvoering optimaliseren om zodoende de kosten van bijvoorbeeld transport van en naar het land te beperken.

De verkaveling maakt het ook mogelijk om op onderdelen de waterhuishouding te verbeteren en grond vrij te ruilen voor de aanleg van een fietspad langs de Kanlaan in Punthorst. Het projectgebied Staphorst beslaat een groot deel van het buitengebied van de gemeente Staphorst.

In het overige deel van de gemeente is een aantal jaren geleden de landinrichting Rouveen afgerond.

Lees ook: