Voorzitter Alssema: `Zicht op het definitieve toedelingsplan`

Ruilverkavelingscommissie Staphorst-Reestdal op 21 juni 2012
Foto: Gemeente Staphorst

Joop Alssema geeft als voorzitter van Uitvoeringscommissie Landinrichting Staphorst een update inzake de voortgang van de ruilverkaveling:

`Het jaar 2015 loopt bijna op z’n eind. Voor de agrarische sector was het een jaar van veel veranderingen en van hoge verwachtingen voor wat betreft de ruilverkaveling. Het streven was er immers op gericht om in het laatste kwartaal het definitieve ruilplan te presenteren.

Er zijn 247 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp ruilplan. Door het aantal en inhoudelijke complexiteit ervan hebben we deze ambitieuze planning niet gehaald. De Uitvoeringscommissie heeft gekozen voor een zorgvuldige behandeling van alle zienswijzen, waarbij ook veelvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt naar alternatieve toedelingsmogelijkheden.

De uitvoeringscommissie en de verkavelingscommissie werken hierbij eendrachtig toe naar een optimaal eindresultaat voor de landbouw, dat langzaam maar zeker in zicht komt. De laatste zienswijzen en alternatieve planbeoordelingen hopen we in januari/februari 2016 af te ronden.

Daarna wordt het definitieve toedelingsplan vastgesteld en bekend gemaakt. Begin 2016 zal er gestart worden met de inventarisatie van noodzakelijke waterhuishoudingswerken en kavelaanvaardingswerken. In de eerstvolgende nieuwsbrief, die zal verschijnen ten tijde van de vaststelling van het definitieve ruilplan, zal hier uitvoerig aandacht aan besteed gaan worden.

Hierin zult u ook geïnformeerd worden over de beroepsmogelijkheden tegen het definitieve ruilplan en de aparte bezwaar en beroepsmogelijkheden die er daarna nog zijn bij de financiële afhandeling.
Het streven is er op gericht om de daadwerkelijke kavelovergang rondom de jaarwisseling van 2017 te laten plaatsvinden.`

De tijdsplanning voor de komende procedurestappen van de Landinrichting Staphorst ziet er globaal als volgt uit.

  • Vaststellen definitieve ruilplan – februari/maart 2016
  • Ter visielegging ruilplan – april/mei 2016 (6 weken)
  • Behandeling beroepschriften bij de rechtbank – mei/juli 2016
  • Periode om cassatie in te dienen – augustus/oktober 2016 (3 maanden)
  • Vaststelling onherroepelijk ruilplan – november/december 2016 (indien geen cassaties)
  • Kavelovergang – januari 2017
  • Uitvoering kavelaanvaardingswerken – Winter 2016/2017
  • Ter visielegging lijst geldelijke regelingen – Voorjaar 2019

Lees ook: