Landinrichting Olst-Wesepe succesvol afgerond

Vanmorgen is de ruilakte van het landinrichtingsproject Olst-Wesepe gepasseerd. In het gebied tussen Olst en Heeten is in totaal 800 hectare geruild.

Door de herinrichting hebben de agrariërs in het gebied hun gronden dichter bij de boerderij gekregen. De oppervlakte van de gemiddelde huiskavel is toegenomen van 19 hectare naar 22 hectare. Ook zijn veldkavels dichter bij de bedrijfsgebouwen toegedeeld en is het aantal veldkavels afgenomen van gemiddeld drie naar twee per bedrijf. Hierdoor is er minder landbouwverkeer op de openbare weg, wat positief is voor de verkeersveiligheid. Bovendien stijgt het economisch rendement van bedrijven doordat de werkzaamheden direct naast of dichterbij het bedrijf uitgevoerd kunnen worden.

Het landinrichtingsplan is in samenwerking met alle 666 grondeigenaren voortvarend opgesteld doordat zij zelf onderling ruilvoorstellen hebben gemaakt.  Opdrachtgever was de provincie Overijssel. Hester Maij, gedeputeerde voor Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur: “ik vind herverkaveling zoals in Olst-Wesepe erg belangrijk voor de ontwikkeling van een concurrerende en duurzame landbouw. Een betere verkaveling leidt tot nieuwe investeringen en dat is goed voor de continuïteit van de betreffende bedrijven en de werkgelegenheid in de regio.”

Grondaankopen
Veel bedrijven hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om grond van de provincie Overijssel aan te kopen. Gemiddeld zijn de bedrijven met drie hectare vergroot. Verder is in het plan de grondverwerving van de fietspaden Bleerspad en Zonnebergerdijk gerealiseerd en is een strook langs de Weseperweg vrijgemaakt. Deze strook is bedoeld om in de toekomst bomen te planten. Voor waterschap Groot Salland is in het landinrichtingsgebied 42 hectare beschikbaar gekomen voor het aanleggen van waterbergingen. Zo is het gebied Olst-Wesepe voorbereid op de toekomst.

De Uitvoeringscommissie Olst-Wesepe is in opdracht van de Provincie Overijssel verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het landinrichtingsplan en de nieuwe verkaveling. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de agrarische sector, gemeenten en waterschap. Provincie Overijssel verzorgt het secretariaat en begeleidt de uitvoering.