Meer schade dijken door voertuigen en gravende honden

Foto: WDODelta

Het is een toenemende probleem binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Honden die in dijken graven. De schade door muskusratten neemt juist fors af. Dat blijkt uit de cijfers van de voorjaarsinspectie. Ook de rijspoorschades zijn toegenomen. Dat is te verklaren door de aanleg van nieuwe dijken langs het Reevediep bij Kampen.

“Terriërs zijn jachthonden die gefokt zijn voor de jacht op klein roofwild. De naam is afgeleid van het Latijnse woord terra, voor grond. De honden volgen met name vossen, bunzings en dassen in hun hol en zetten ze daar vast. De jager kan, afgaande op het geblaf van de hond, het wild uitgraven en doden. Maar indien nodig kan de terriër ook zelf de strijd aanbinden. Terriërs werden tevens veel ingezet als rattenvanger. Om deze taken naar behoren uit te voeren hebben terriërs veelal een fel karakter en laten ze zich niet graag commanderen. Om gemakkelijk in de holen van hun prooidieren binnen te kunnen dringen zijn terriërs in het algemeen klein en/of laagbenig gefokt. Sinds de 19e eeuw zijn veel terriërrassen populair geworden als gezelschapshond en als showhond”, aldus Wikipedia.

Het aantal locaties met graafschade door honden is toegenomen van 80 naar 131. Hierdoor ontstaat schade aan de grasmat, die dient als beschermlaag van de dijk. Deze schades komen vooral voor in stedelijk gebied. Het waterschap roept hondenbezitters op hierop alert te zijn. Ook het aantal rijspoorschades steeg: van 139 naar 149. Dit heeft te maken met de aanleg van 16 kilometer nieuwe dijken langs het onlangs opgeleverde Reevediep. Ook is op deze dijken nog niet overal een grasmat aanwezig. Tevens is een forse toename te zien van schade door muizen. Deze graverij beperkt zich veelal tot de bovenste laag. Het aantal locaties waar muskusratten holen en tunnels in de dijken groeven, daalde van 175 naar 42. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voort. Reden van de sterke afname is dat het waterschap de muskusrattenpopulatie steeds verder terugdringt.

Vanwege het hoogwater op de IJssel in maart ligt er op veel plekken drijfvuil langs de dijken. Het drijfvuil verstikt de grasmat en bevordert de groei van kruiden die nadelig zijn voor de sterkte van de grasmat, zoals zuring en brandnetels. Het drijfvuil is inmiddels verwijderd. De droge en warme zomer van vorig jaar is ook nu nog terug te zien op de dijken, vooral langs de Overijsselse Vecht. Her en der zijn kale plekken zichtbaar die ondanks het opnieuw inzaaien in het najaar nog steeds aanwezig zijn. De dijkinspecteurs van het waterschap bekijken hoe de grasmat zich dit voorjaar hersteld. Waar nodig wordt opnieuw ‘doorgezaaid’. Het waterschap controleert zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Op die manier kunnen schades op tijd worden hersteld.

Lees ook: Extra dijkwachters gevraagd voor dijkpost Dunnink