Waterschap laat water in voor meren vanwege droogte

Waterinlaat naast gemaal Stroink
Foto: WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta is vandaag gestart met het inlaten van water in het merengebied van Noordwest Overijssel. Door de droogte is het gemiddelde waterpeil gezakt naar N.A.P. – 0.83 meter.

Daarom is waterinlaat noodzakelijk voor het op peil houden van het water in de boezem en de polders, onder andere van belang voor landbouw, scheepvaart, natuur, recreatie en fundering. Met deze maatregel handhaaft het waterschap het streefpeil in de boezem en de polders.

Volgens het peilbesluit stelt het waterschap het inlaten van water zo lang mogelijk uit. Reden hiervoor is dat het ingelaten water uit het IJsselmeer een andere samenstelling heeft dan het water in het boezemgebied. Dit ‘gebiedsvreemd’ water bevat meer stikstof en fosfaten en is minder geschikt voor de natuurgebieden de Weerribben en de Wieden.

Vanuit het IJsselmeer stroomt het water via het Vollenhovermeer naar de inlaat bij het gemaal A.F. Stroink. Daarna bereikt het water in korte tijd het merengebied van Noordwest Overijssel. Gelet op de weersvoorspelling van aanhoudende droogte duurt het inlaten van water waarschijnlijk enige tijd. Voordat de inlaat van water startte, werd de ‘’Achterweide’ afgesloten en de overvaarbare stuwen in de Vaartsloot in bedrijf genomen.

Aanleiding

Dit voorjaar is er onvoldoende neerslag gevallen. Het streefpeil in het boezemgebied dat zich normaal beweegt tussen N.A.P. – 0.73 meter en N.A.P. – 0.83 meter, wordt nu niet meer gehaald. Andere oorzaken van de daling zijn verdamping, wegzijging en beregening.

Beperkte inlaat

De inlaat van water start als het gemiddelde peil ligt op N.A.P. – 0.83 meter en stopt als het peil twee centimeter is gestegen. Alleen bij een overschot aan neerslag stijgt het niveau meer. Ook de windrichting heeft invloed op de waterstand. Hierdoor kan in sommige delen van het gebied de waterstand zakken tot een niveau beneden N.A.P. – 0.83 meter en kunnen sommige sloten tijdelijk droog komen te liggen.

Beregening

De landbouw gebruikt in deze periode van aanhoudende droogte oppervlaktewater voor het beregenen van gewassen. Dit is toegestaan, zolang er voldoende water kan worden aangevoerd. Bij ongewijzigde weersomstandigheden kunnen in sommige delen van het waterschapsgebied sloten droog vallen. Als dat gebeurt dan neemt het waterschap maatregelen om dit tegen te gaan. Een verbod van beregenen van weidepercelen kan dan één van de eerste maatregelen zijn.

Het beregenen van andere gewassen krijgt dan voorrang boven weiland. Voor onttrekkingen van water aan oppervlaktewater tussen de 20 m³ en 100 m³ water per uur kan worden volstaan met een melding. Ligt de hoeveelheid boven de 100 m³ water per uur dan is hiervoor aanvraag van een vergunning nodig. In beide gevallen kan dit via www.omgevingsloket.nl. De melding geldt voor een jaar. Het waterschap kan beregenen verbieden als de droogte te lang aanhoudt.

Lees ook: