PAS gaat per 1 juli van start: ‘Natuur en economie in balans’

Foto: Provincie Overijssel

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft de PAS vastgesteld. In april hebben de 12 colleges van Gedeputeerde Staten al ingestemd met de PAS.

Staatssecretaris Dijksma: “De PAS zorgt dat er maatregelen worden genomen waardoor de biodiversiteit in natuurgebieden verbetert. Investeren in de natuur betekent ook kansen voor economische ontwikkeling.”

Namens de provincies sluit gedeputeerde Hester Maij (Overijssel) daarop aan: “Met de PAS geven rijk en provincies ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig.”

Natuur en economie
In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken rijk (EZ, IenM, Defensie), provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen aan een evenwicht tussen een veerkrachtige natuur en een gezonde economie. Met de PAS wordt de achteruitgang van de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden, voor zo ver die het gevolg is van stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er weer ruimte gemaakt voor economische activiteiten in de buurt van die gebieden.

Vanaf 1 juli kunnen de eerste Natuurbeschermingswetvergunningen onder de PAS worden aangevraagd en meldingen worden gedaan bij de provincies en sommige gevallen het rijk. Bij economische activiteiten kan de initiatiefnemer met behulp van het rekenprogramma AERIUS berekenen hoe groot de stikstofdepositie is en wat de gevolgen zijn voor de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden. Als de stikstofdepositie boven een bepaalde waarde is, moet een vergunning worden aangevraagd. Anders volstaat een melding.

Lees ook:

Cookieinstellingen