Subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer wijzigt in 2016

Foto: Harm Brand

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SRNL) 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer gewijzigd. Deze subsidieregeling is bedoeld voor natuur- en landschapsbeheer op landbouwgrond door particulieren en agrariërs.

Agrarische collectieven maken natuurbeheer effectiever.

In Overijssel kunnen vanaf volgend jaar alleen gecertificeerde collectieven (verenigingen of coöperaties van individuele agrariërs) subsidie aanvragen voor agrarisch natuurbeheer. Tot en met dit jaar konden ook individuele agrariërs een subsidie aanvragen. Met de wijziging wordt gewerkt aan een efficiëntere en effectievere uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor agrarisch natuurbeheer is van 2016-2021 in totaal vier miljoen euro beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet een collectief in een gebiedsaanvraag per leefgebied aangeven hoe ze in de komende zes jaar de doelen gaan behalen. Een collectief sluit vervolgens contracten met de individuele deelnemers over de realisatie van die doelen.

Hester Maij, gedeputeerde voor Landbouw en Natuur: “Met de gewijzigde subsidieregeling werken we met de betrokken partners in het landelijke gebied aan een effectievere uitvoering van het agrarisch natuurbeheer.  Het gezamenlijke streven is een verhoging van de biodiversiteit.”

Doelen per leefgebied
In het Natuurbeheerplan Overijssel staat waar de provincie welke natuur wil stimuleren. Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd. In het plan zijn ook de verschillende subsidiemogelijkheden voor Natuur- en Landschapsbeheer vastgelegd.

In het gewijzigde agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 wordt gewerkt met in het Natuurbeheerplan opgenomen doelen per leefgebied. De leefgebieden zijn begrensd op basis van het voorkomen van diersoorten van provinciaal belang of  voorkomend in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, en waarbij het agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan de instandhouding van deze diersoorten. Het natuurbeheerplan bevat criteria hoe deze doelen moeten worden ingevuld door de collectieven. Deze doelen en criteria zijn het afgelopen jaar opgesteld in nauwe afstemming met collectieven, terreinbeherende organisaties, LTO, gemeenten, ecologen en andere partners.

Meer informatie over het Natuurbeheerplan Overijssel 2016 en de SRNL 2016 kunt u vinden op www.groenloketoverijssel.nl.