Ds. H. Born: `We moeten de Bijbel niet tegenspreken`

Foto: Harm Brand

Op dinsdag 7 mei 2019 was in kerkgebouw De Bron de tweede gespreksavond over de Dordtse Leerregels met Ds. H. Born en Ds. P. M. van der Meulen. Deze stond in het teken van ‘geloof en wedergeboorte’.

Ter opening werd gezongen uit Psalm 86: 4 en 5. Ds. P. van den Berg opende de avond met het lezen van gedeelten uit Johannes 3; het nachtgesprek van de Heere Jezus met een Joodse leider. Hij spreekt daar over de wedergeboorte, één van de thema’s van de avond, naast geloof. Ook de volharding zou aan bod komen.

Ds. H. Born hield een inleiding. De hoofdstukken 3 en 4 zijn samengevoegd. Dit lijkt vreemd, maar het komt doordat de Leerregels een antwoord waren op de Remonstrantie. Daarom is dezelfde indeling aangehouden. Ze worden ook wel de vijf artikelen tegen de remonstranten genoemd. “God alleen de eer of ik ben dan toch maar gekomen”.

“Krijg je het met de verkiezing met je verstand wel helemaal rond?” Dat is al vaak misgegaan in de geschiedenis. “De wil van de mens deelt in de narigheid na de zondeval in het paradijs”. “Ik kan mezelf niet aan de eigen haren uit het moeras trekken”. “Geboorte en dus ook wedergeboorte gaat over nieuw leven. Daar kunnen we zelf niets aan bijdragen”. In het Grieks staat een woord wat betekent van bovenaf geboren worden.

Laatst hoorde hij van een predikant dat je jezelf moet afvragen: “Ben ik zelf begonnen of is God begonnen?” Een hopeloze vraag volgens Born. “Als God in ons werkt begrijpen wij het soms zelf helemaal niet”. In artikel 16 staat dat de wil vernieuwd wordt. Deze vernieuwing wordt vergeleken met de kracht bij de schepping en wederopstanding uit de doden. Wat is eerst; wedergeboorte of geloof? Geloof en wedergeboorte horen bij elkaar.

Born liet zingen: “God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen” (Gezang 304).

Ds. P.M. van der Meulen is hier al bijna 6 jaar predikant. (Hij heeft eerder 20 jaar bij de luchtmacht gewerkt). “In de Gereformeerde kerk is minder angst bij de vraag ben ik wel behouden?”. Hij noemde de metafoor van de poort: Op de poort staat aan de voorkant ‘geroepen’ en terugkijkend staat er op de andere kant ‘uitverkoren’. Hij ging in op hoofdstuk 5 over de volharding.

Hij legde ook de verschillen tussen en in de beide gereformeerde kerken uit. Op de synode in Sneek in 1969 kwam broeder Brouwer met een ‘gravamen’ inzake het leerstuk van de verwerping. Al eerder is de vrijgemaakte kerk in 1944 ontstaan. Prof. K. Schilder speelde daarin een belangrijke rol. Die beriep zich op artikel 31 die spreekt over vrijmaken. Een strijdpunt was de ‘veronderstelde wedergeboorte’.

Bekering is voor kerkmensen meestal een geleidelijk proces, vanuit de wereld vaak plotseling. De profeet Ezechiël spreekt in hoofdstuk 36 over een stenen hart wat vervangen wordt. Over de volharding; “de zonde heerst dan niet meer, maar ís er nog wel”. “Berouw is een diep gevoel”. “Verkiezing geeft vreugde”. In de Efeze-brief wordt volharding als belofte van God genoemd.  Hij wordt nog altijd getroffen door het laatste vers van Psalm 48: ‘Want deze God is onze God’.

Van der Meulen liet “Beveel gerust uw wegen” zingen (Gezang 427: 1,3,5 en 7).

Na de pauze werd eerst gezang 174 uit de Hervormde bundel van 1938 gezongen: “Vaste Rots van mijn behoud”, 1,2 en 3. Daarna werd er doorgesproken over onder meer de vragen: Waarom is er zoveel twijfel en onzekerheid in Staphorst? Wat moet ik doen? Is dat niet te gemakkelijk?

Van der Meulen herhaalt dat die vraag minder speelt in zijn kerkverband, maar hij ze toch heeft gehoord van een zuster uit Friesland; is dat wel voor mij, is dat niet te gemakkelijk? “Laat u met God verzoenen “. Born constateert dat mensen trouw naar de kerk gaan, maar reageren op de prediking met; ik hoop het, je moet toch uitverkoren zijn?  In een gesprek merk je soms liefde, dan gaat er iets open. Geloof heeft kenmerken die kunnen versterken en verdiepen.

Tot slot werd Psalm 84 vers 1 en 3 gezongen. Menno Akse maakte de avond mee vanaf de orgelbank en bespeelde het instrument. Bij de uitgang was er een collecte voor Open Doors en de SDOK, beide organisaties zetten zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. Tegen het einde van die avond brak Arend Harink in het programma in. Hij zette kartrekker dominee Pieter van den Berg in het zonnetje namens de werkgroep. Lees meer…

Lees ook: Diepenbroek: `Hoe dichter bij Dordt, hoe bijbelser het wordt`