Windmolens Staphorst in aangepaste driehoeksopstelling

In een persconferentie op vrijdagmorgen 1 maart 2019 is de definitief gekozen opstelling voor de plaatsing van de windmolens bekendgemaakt. Het worden er drie in een driehoek. Na een korte introductie van voorzitter Roelof Compagner lichtte projectleider Piet La Roi een en ander toe.

De gekozen locatie van het windpark is gelegen tussen de Bovenweg en de Gorterlaan ten oosten van de spoorlijn Meppel – Zwolle. In onderstaande afbeelding is de opstelling weergegeven in het plangebied. Een verbeterde versie van variant B. Het bestuur van de inmiddels tot 200 leden aangegroeide lokale coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) had eerder al vier opstellingsvarianten gepubliceerd. Al veel eerder werd dit gebied uit 12 aangewezen zoekgebieden voor windenergie gekozen.

Omdat rekening gehouden is met diverse wensen heeft de coöperatie de driehoeksopstelling geoptimaliseerd ten opzichte van die in van de conceptfase. Het betreft een kleine kanteling van de driehoek en verdere verschuiving van de meest zuidelijke molen naar de noordkant van de Bovenweg. Vanuit landschappelijk oogpunt zijn twee windmolens parallel aan de Gorterlaan meer verantwoord en op deze wijze wordt voor de zuidelijkste windmolen een grotere afstand van het bos gecreëerd, ook een gehoorde wens.

Een driehoek is de meest compacte variant, deze ligt daarom het verst van woonhuizen. Daardoor geeft deze ook het minste opbrengstverlies door stilstand, op het moment dat er slagschaduw zou optreden op woonwijk De Slagen of woningen in het buitengebied. Alhoewel de te verwachten slagschaduw voor deze woningen veelal binnen de norm van maximaal 6 uur per jaar valt, heeft het bestuur besloten tot maximale overlastbeperking (0 tot 1 uur per jaar) door gebruik te maken van een stilstandvoorziening.

In alle drie molens komt een kalender met zonsopkomsten en zonsondergangen en sensoren om zonneschijn te meten. Bij een bewolkte lucht is er namelijk geen slagschaduw. Omdat het even duurt voordat de wieken stilstaan is het nooit helemaal uit te sluiten als de zon doorbreekt. Het gebied waar eventuele slagschaduwen vallen heeft de vorm van een vlinder. De zon schijnt nooit vanuit het noorden, en als de zon in het zuiden hoog aan de hemel staat zijn er geen lange schaduwen richting het noorden.

De geluidsbelasting is volgens WDS mede door de aangepaste driehoeksopstelling ook ruim lager dan de wettelijk geldende geluidsnorm. Ook belooft de coöperatie te investeren in overlast beperkende maatregelen door een (wettelijk verplicht) luchtvaartverlichtingssysteem aan te schaffen die onder invloed van zichtomstandigheden automatisch gedimd wordt. Dit systeem brandt constant in plaats van knipperend. De coöperatie streeft naar een windpark met zo min mogelijk overlast en zoveel mogelijk profijt binnen de gemeente.

In de komende maand worden de grondeigenaren in de pachtzone van het voorkeursalternatief die ze nog niet bereikt hebben benaderd, en worden ook in de gelegenheid gesteld mee te delen in de grondvergoeding.  Ook zullen ze met de direct omwonenden die in aanmerking komen voor het omgevingsfonds in overleg gaan over de verdeling van de vergoedingen. De coöperatie keert 75.000 euro per jaar uit aan omwonenden binnen een straal van 1 km rond de molens. In het buitengebied gaan ze tot 1300 meter, het gaat in totaal om bijna 40 huizen.

Wij Duurzaam Staphorst heeft de aanvraag voor de benodigde vergunningen voor de realisatie van het gekozen voorkeursalternatief in voorbereiding. In 2021 moeten de molens draaien. Inmiddels is dan de ruilverkaveling afgerond. De oude eigenaren delen uit coulance nog wel kort mee in de grondvergoeding. Voordat het echter zover is zal de coöperatie ledenwerving en financiële participatie gaan organiseren. De totale investering in de drie turbines is geraamd op een bedrag tussen de 18 en 20 miljoen euro. Alleen inwoners van de gemeente Staphorst kunnen lid worden van de coöperatie.

De provincie Overijssel heeft met het Rijk de afspraak gemaakt om windturbines te plaatsen met een totaal gezamenlijk vermogen van minimaal 85,5 Megawatt (MW). Hiervan wordt 12 MW voorzien in de gemeente Staphorst. Eén van de belangrijkste voorwaarden die de gemeenteraad vervolgens gesteld heeft, is dat het windplan zo coöperatief mogelijk moet zijn en een zo breed mogelijk draagvlak moet hebben.

Lees ook: Coöperatie Duurzaam in oprichting voor profijt windmolens