Online handtekeningenactie voor realistische aansluiting

Foto: Harm Brand / Staphorst Nieuws

Er wordt al decennia over gebakkeleid en er zijn al vele tonnen aan onderzoeksgeld mee doorgebracht; de op- en afritten naar en van de rijksweg A28 die de gemeente Staphorst geheel van zuid naar noord doorsnijdt. Maar is een nieuwe aansluiting ergens in het veld tussen de Lichtmis en het dorp Staphorst verstandig? Of is er een beter alternatief?

Transportondernemer Harm Stegeman is er niet gerust op dat er vanzelf een veilige en goed bereikbare ontsluiting van en naar de A28 komt. Hij is daarom een handtekeningenactie gestart. Eerst op papier in een tijdelijke unit bij zijn woning aan de Gemeenteweg 154. Eerder deze maand stond hij op de weekmarkt (woensdagmorgen 5 oktober 2022, zie video). Vanwege de krachtige wind moest hij de partytent met één hand vasthouden. De andere hand en zijn mond had hij vrij om helder uiteen te zetten wat de huidige plannen van het gemeentebestuur zijn en het in zijn (en veler) ogen betere alternatief toe te lichten. Omdat de unit slechts tijdelijk was en zijn staan op de markt éénmalig, daarom is het vervolg van de handtekeningen-actie online die hieronder volgt:

“Geacht college van B & W en raad van Staphorst,

Middels deze handtekeningenactie willen wij als burgers van Staphorst aangeven , dat de plaats van de op- en afritten zoals de coalitiepartijen aangeven (het plan zuidelijk van Dekkersweg) niet de gewenste oplossing is.

In onze ogen is de plaats van op- en afritten bij de Middenwolderweg/Esch 0 een betere locatie voor de verkeersdoorstroming in het centrum van Staphorst. Het vrachtverkeer heeft een vrije toerit naar de op- en afritten en je gaat voor het personenverkeer niet de Bergerslag/Ebbinge Wubbenlaan, Rijskparallelweg, Parallelweg en Reggersweg overbelasten met sluipverkeer. Want de mensen gaan geen 6 km omrijden om richting het noorden te komen.”

Naam(Vereist)

Een nieuwe aansluiting kost tientallen miljoenen euro’s, te betalen door Rijkswaterstaat met forse bijdragen van de provincie en de gemeente. De instantie met de sterkste wens betaalt natuurlijk vaak het meest. De letterlijke tekst uit het collegeprogramma pleit feitelijk voor twee halve aansluitingen. Dat zou zijn; behoud van de op- en afrit in het noorden (Van der Walstraat en Rijksparallelweg), en in het zuiden een nieuwe op- en afrit ter hoogte van de Dekkersweg (ten zuiden van de Gorterlaan). Rijkswaterstaat wil echter geen halve aansluitingen, dus daar komt dan waarschijnlijk toch een volledige aansluiting. Maar Rijkswaterstaat wil ook geen extra op en afritten, en dan gaat later de noordelijke halve aansluiting dicht, zo is de vrees van de ondertekenaars. Dan zit Staphorst met een volledige aansluiting op de verkeerde plek die veel doorkruisend verkeer over allerlei binnenwegen geeft. Onderstaand de delen uit hoofdstuk 2.1 van het collegeprogramma met als titel: “Ontwikkelen plan voor verbetering ontsluiting A28”. Daarin staan de volgende teksten:

“Staphorst groeit. Het aantal inwoners neemt toe, de economie floreert en het aantal bedrijven stijgt. Dat houden we graag zo. Voor Staphorst is het essentieel om een infrastructuur te creëren die bij de ontwikkelingen past. Een wegennet dat de toenemende drukte aankan, onveilige verkeerssituaties in de dorpskernen voorkomt door bijvoorbeeld zwaar verkeer om te leiden, het bedrijfsleven een impuls geeft, het centrum een plek maakt voor ontmoetingen en woonwijken veilig en gezond houdt. Om dit te bereiken willen we de komende bestuursperiode een eenduidig en breed gesteund plan uitdragen voor het (deels) verplaatsen van de toe- en afritten van de A28. Wij zetten krachtig in op een plan om de toe- en afrit aan de noordkant van Staphorst op de A28 te behouden en de toe- en afrit aan de zuidkant van Staphorst op de A28 in zuidelijke richting te verplaatsen naar de Gorterlaan/Dekkersweg. Met dit eenduidig en breed gesteund plan zoeken we de verbinding met medeoverheden zoals de provincie Overijssel voor het verkrijgen van draagvlak (..).”

“We willen een veilige en goed bereikbare ontsluiting van de A28 naar Staphorst. Dat betekent onder meer dat de bereikbaarheid van Staphorst voor gemotoriseerd verkeer moet worden verbeterd. We willen dit bereiken met uitvoering van een breed gesteund en eenduidig plan, waarmee we de verbinding zoeken met medeoverheden. Er zal eerst tot een gemeentebreed gesteund en eenduidig plan gekomen worden, waarmee we vervolgens bij medeoverheden draagvlak voor de uitvoering zoeken. Daarna volgt concrete planvorming. We willen in 2023 een gemeentebreed gesteund en eenduidig plan in beeld hebben. We streven ernaar dat in deze bestuursperiode een start kan worden gemaakt met het zoeken van draagvlak bij medeoverheden en, vervolgens, met planvorming. Voor dat plan zetten we een lobbytraject op (2024-2025) wat leidt tot een concreet plan in 2026. Financiële gevolgen van wat we willen bereiken worden, voor zover die in beeld zijn, verwerkt in de begroting van 2023 en in de meerjarenramingen 2024-2026.”.

Lees ook: Nieuwe aansluiting A28 Staphorst kost 25 miljoen euro

Cookieinstellingen