Nieuwe afspraken VechtHorst en TOEK over sociale huur

Foto: Gemeente Staphorst

Op donderdag 3 december 2020 ondertekenden woonstichting VechtHorst, huurdersvereniging TOEK en gemeente Staphorst prestatieafspraken voor 2021-2024 en specifieke jaarafspraken voor 2021. Ze hebben concrete afspraken gemaakt over de ontwikkeling van zorggeschikte sociale huurwoningen en onderhoud van de sociale huurwoningenvoorraad.

Deze afspraken werden ondertekend door directeur-bestuurder Robert Waarsing van VechtHorst, voorzitter Pieter Brattinga namens het bestuur van TOEK en wethouder Lucas Mulder namens het college van gemeente Staphorst. De gemaakte afspraken sluiten aan op de gemeentelijke woonvisie 2020-2024. Daarin is aandacht voor passend wonen en huisvesten, wonen met zorg, bijzondere doelgroepen en duurzaamheid. Om tot een passende woonkwaliteit in Staphorst, Rouveen en IJhorst te komen, zijn er voor de komende jaren op drie deelthema’s prestatieafspraken gemaakt. Die gaan over een passende woningvoorraad, wonen met zorg en specifieke doelgroepen, en over duurzaamheid. Passend wonen en huisvesten.

Waar is er nog ruimte om te bouwen? Inmiddels worden een aantal locaties onderzocht om de opgave voor de periode 2021-2024 te realiseren. “We hebben in de gemeente Staphorst een behoorlijke opgave voor het realiseren en verduurzamen van sociale huisvesting,” zegt Robert Waarsing, directeur-bestuurder van woonstichting VechtHorst. “Met de huidige en verwachte vraag naar woningen in Staphorst is het nodig dat we ons bezit uitbreiden. We zetten daarom in overleg met de gemeente flink in op nieuwbouw. Daarvoor zoeken we nieuwe locaties, maar tegelijkertijd willen we kansen benutten op locaties waar we al woningen hebben. Dat doen we bijvoorbeeld in Staphorst-Noord, waar we sinds deze week met de bewoners gesprekken voeren over nieuwbouw.”

Voor het wonen met zorg en voor specifieke doelgroepen werken de partners de komende jaren onder meer verder aan het principe ‘langer thuis wonen.’ In de prestatieafspraken is veel aandacht voor kwetsbare doelgroepen met een specifieke woonbehoefte. Concreet wordt in 2021 de mogelijkheid verkend voor het realiseren van tijdelijke woonvormen voor starters en spoedzoekers. Wethouder Lucas Mulder: “Landelijk ligt er een flinke bouwopgave om de woningnood op te lossen. In Staphorst pakken we flink door. Daarbij letten we er goed op dat we bouwen voor iedere doelgroep. We hebben aandacht voor sociale woningbouw, maar ook voor tijdelijke woonvormen voor starters en mensen die echt dringend woonruimte nodig hebben. Daarmee blijven we als Staphorst een aantrekkelijke woongemeente.”

Met het oog op de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad is voor 2021 afgesproken dat 66 woningen opgewaardeerd worden naar minimaal energielabel B, het op één na zuinigste energielabel voor woningen. Het doel is om de hele sociale huurwoningvoorraad in 2025 minimaal energielabel B te laten hebben. VechtHorst verduurzaamt de woningvoorraad door energetische investeringen samen te laten vallen met regulier periodiek onderhoud. Deze verbeteringen zorgen voor lagere woonlasten en meer comfort voor de huurders. TOEK-voorzitter Pieter Brattinga: “Met TOEK is VechtHorst van mening dat de woonlasten voor huurders in de hand gehouden moeten worden. Dit is alleen maar urgenter geworden door de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor de inkomens van huurders. De investeringen in energiebesparende maatregelen, zonder dat dit een huurverhoging tot de gevolg heeft, juichen wij dan ook toe.”

Lees ook: Vechthorst wil zestig woningen neerplanten in wijk-Noord