Dijkleger Waterschap Groot Salland op en bij nieuwe dijk bij Zwolle

Gisteren en vandaag is Waterschap Groot Salland op pad met de vrijwilligers van de dijkwacht om (nog) meer kennis op te doen. Deze kennis moet ook op peil blijven, zodat er op tijd ingegrepen kan worden bij eventuele schade.

Op de plaats van samenkomst wordt een heel stuk nieuwe rivierdijk gebouwd in het kader van ‘Ruimte voor de rivier’. De start was bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie, per huifkar gingen de deelnemers een stuk verderop naar een workshop bij ‘De Vreugdehoeve’. Daarna te voet naar de dijk, en na een workshop aan de voet van de dijk met de huifkar weer terug. De mensen worden verdeeld over twee dagen: gisteren en vandaag. Kennisverrijking staat centraal. Er werden/worden vier workshops gegeven:

Ontwerp en aanleg van een dijk
Hoe wordt een dijk ontworpen? Aan welk norm moet deze voldoen? Welke materialen worden er gebruikt, en wat komt er bij kijken om een dijk te bouwen. Zelfs sommige dijkwachters waren verbaasd om te horen hoe lang het duurt voordat een dijk gereed is…

Het project Ruimte voor de Rivier in beeld
Waarom is de dijk bij Westenholte verlegd? Door de rivier meer ruimte te geven verlagen we de maatgevende hoogwaterstand (mhw) met een aantal centimeters op dit deel. Uitgelegd werd hoe en waarom dit gebeurt. En welke maatregelen er meer genomen worden, zoals het verdiepen van een vaargeul, het aanleggen van waterbergingen , et cetera. Aanleiding is hoeveelheid water die door de rivier komt. Je kunt dijken verzwaren, of juist meer ruimte aan de rivier geven. Ophogen kun je niet onbeperkt blijven doen.

Waterveiligheid in Nederland
De vraag: Hoe hoog moeten de dijken zijn? werd beantwoord. En in een breder kader besproken. De boodschap was dat we niet alleen naar dijken kijken binnen visie die we hebben op waterveiligheid. Dijkbeheer werd tijdens de workshop in een breder gezichtsveld geplaatst. Bijvoorbeeld de wijze waarop we gebouwen plaatsen (ruimtelijke inrichtingen van het gebied). Woningen dusdanig beschermen dat ze op terpen komen te staan. Aandacht voor evacuatie. En wat is er nodig voor snel herstel (als de dijk het niet houdt). Alles vanuit het perspectief van de meerlaagseveiligheid. Dus niet alleen de dijk in beeld, maar ook veiligheid garanderen als er iets mis gaat.

Herkennen Schades aan dijken
Wat kan er misgaan? Bijvoorbeeld het ontstaan van piping, verweking, afschuiving of overloop van water. Deze workshop gaf inzicht in mogelijke schades en onvolkomenheden hoe ze te herkennen. Van groot belang om deze tijdig op te sporen om de waterkerende functie van de dijk te garanderen.

Het waterschap in Overijssel beheert 536 kilometer aan dijken en kades. Vrijwilligers staan paraat om in perioden van storm, hoogwater en ijsgang te kunnen inspecteren. Er zijn 650 vrijwilligers die zich inzetten voor veilige dijken. Er zijn nog meer nieuwe dijkwachtvrijwilligers nodig.

http://twitter.com/IDZRD/status/606173755795218432

Lees ook: