Gemeentemedewerker neemt kijkje in stal boer Jansen

Terwijl delegaties van gemeenteraad en college woensdagmorgen een kijkje namen bij de nieuwbouw van SC Rouveen, voerde een medewerker van team Toezicht van de gemeente een controle uit in de stal van boer Jansen.

Deze controle was wel van tevoren aangekondigd; ‘een reguliere controle, zoals we dat ook doen bij bedrijven, particulieren en andere agrariërs’, aldus wethouder Bert Krale. ‘De gemeente voert dagelijks controles uit’. Er ontstond meteen al discussie. Boer Jansen wilde de controleur niet binnen laten.

Doordat er daarbij ook dreigende taal geuit is kwam de medewerker onder politiebescherming zijn werk doen en kwam via de achterdeur de stal binnen.De familie Jansen had de cameraman van RTV Oost wel uitgenodigd, vandaar bovenstaande beelden. Een kijkje in de beestenstal…

Gemeenteraad buigt zich over geurbeleid
In een blog op Rechtvaardig Staphorst maakt de familie Jansen een vergelijking met het dossier aan de Heerenweg. Ze beklagen zich onder andere over het feit dat daarover al wel in de openbaarheid gesproken is door de gemeenteraad. In dat dossier is overigens inmiddels al sprake van dwangsommen.

In de raadsvergadering van 8 maart (audio) is uitgebreid (bijna 100 minuten exclusief schorsingen) opiniërend gesproken over de ‘hold’ op het tien jaar oude geurbeleid. Daarbij heeft SGP-raadslid Lucas Mulder een motie Geurbeleid ingediend, en aangenomen gekregen. Alleen het CDA was tegen de motie.

Behandeling van de vergunningsaanvraag
De bewoners van Gemeenteweg 236 hebben al in 2006 een vergunningsaanvraag gedaan voor het bouwen van een machineberging. Het (opnieuw) geldende bestemmingsplan (agrarische bestemming) staat in principe het bouwen van een machineberging toe, zo meldt de gemeente op haar website.

Nu volgens de gemeente ‘alom bekend is’ dat ze deze berging gaan gebruiken als veestal, is zij voornemens de gevraagde vergunning af te wijzen: ‘De bewoners hebben geen belang bij een vergunning voor een machineberging wanneer ze deze niet als zodanig gaan gebruiken, maar als veestal’, aldus de gemeente.

Jongvee ‘minder zwaar’ dan melkvee
De bewoners willen een stal voor het houden van 52 stuks jongvee. De gemeente staat op het standpunt dat er op de locatie Gemeenteweg 236 maximaal 10 stuks jongvee gehuisvest mogen worden. Dit zou staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer, paragraaf 3.5.8. ‘Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven‘.

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig. In de Wet geurhinder en veehouderij, wordt in artikel 6, lid 3. in het ‘landelijke geurbeleid’ de gemeenteraad een belangrijke rol toegedicht.

Het ene bedrijf is het andere niet
Agrarische bedrijven verschillen onderling sterk in bedrijfsopzet. Om bedrijven toch te kunnen indelen in homogene groepen, is de NSO-typering in gebruik. Daarbij worden economische normen gebruikt, tegenwoordig de Standaardopbrengst (SO). Tot 2012 was dat de NGE (Nederlandse grootte-eenheden).

Tot 2012 gold voor hobbyboeren de grens van 10 NGE, voor de SO is dat 25.000. De omvang van een bedrijf en het bedrijfstype is met de SO-rekenmodule eenvoudig zelf vast te stellen. Ook zijn de oude normen voor eerdere jaren te selecteren en kan er een rapportje opgemaakt. Daarnaast zijn de normlijsten te raadplegen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) doet regelmatig uitspraken waarin de systematiek van de agrarische regelgeving aan de orde is.  Hier een selectie van uitspraken. In de komende raadsvergadering van dinsdag 19 april zal het onderwerp ongetwijfeld uitgebreid ter sprake komen. Wordt vervolgd…

Lees ook: