Gemeente hield in het jaar 2014 per inwoner 13,52 euro over

Foto: Harm Brand

De jaarrekening 2014 van de gemeente Staphorst heeft een positief saldo van € 222.000. De gemeente had het afgelopen jaar te maken met enkele voordelen en nadelen die elkaar in evenwicht hebben gehouden. De uitkomst van de jaarrekening 2014 ligt in lijn met die van voorgaande jaren.

De gemeente Staphorst had in 2014 een omzet van € 35 miljoen. Met een saldo-winst van € 222.000 is de rekening bijna gelijk aan die van de begroting. Er is een afwijking van slechts 0,64%. De reservepositie heeft zich verbeterd van € 44 miljoen naar € 48 miljoen. Per inwoner gerekend is dat € 2923,-.

Belangrijke opbrengsten
Het positieve saldo van de jaarrekening is voor een deel te danken aan een hoger bijdrage van inwoners voor huishoudelijke hulp en van het rijk. Dat betekent per saldo lagere kosten. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds, geld gekregen van het Rijk, bedroeg bijna € 540.000 meer. Dit geld was onder andere voor de invoering van de 3 decentralisaties. Dit zijn taken van de Rijksoverheid op het gebied van jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning, die sinds 1 januari 2015 bij de gemeente zijn neergelegd. Een andere belangrijke meevaller in 2014 waren de bijstandskosten. De gemeente heeft meer rijksbudget gekregen voor de uitvoering van de bijstand.

Belangrijke uitgaven
De gemeente Staphorst heeft ook in 2014 uitgaven gedaan voor voorzieningen in de openbare ruimte. Een aantal kosten aan wegen en het groen zijn niet ten laste van de reserves gebracht, maar betaald uit de lopende exploitatie. Het gaat hier om een bedrag van ruim € 1 miljoen. Specifiek gaat het om de herstructurering van de J.C. van Andelweg, ruim € 300.000, en het fietspad langs de Achthoevenweg, ruim € 500.000. De gemeente droeg bij aan het in stand houden van speelvoorzieningen bij twee schoolpleinen. Daarnaast droeg de gemeente bij aan de kosten van verbouw van een peuterspeelzaal en een verplaatsing van een peuterspeelzaal. Dit alles voor een bedrag van bijna € 125.000.

Verantwoording
De jaarrekening is het document waarbij het College verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. De uitkomst van de in de begroting voorgestelde doelstellingen en de financiële resultaten worden in de jaarrekening weergegeven.

De accountant heeft de jaarrekening 2014 van de gemeente Staphorst voorzien van een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid.

Dossier: