Gemeente: `Uitspraak Raad van State Gemeenteweg 236`

De bestemming van perceel Gemeenteweg 236 maakt veel los in de gemeente. De gemeente Staphorst vindt het daarom van belang de uit­spraak toe te lichten.

De gemeente schrijft het volgende in een verklaring: `De afdeling Bestuursrecht­spraak van de Raad van State heeft op woensdag 18 novem­ber uitspraak gedaan over de bestemming van het perceel Gemeenteweg 236. De bestemming ‘agrarisch’ is toegekend aan het perceel. Voor het houden van vee blij­ven de milieuregels van toe­passing.

De Streek
De Streek is historisch uniek. Veel gemengde functies (wo­nen, bedrijven, agrarisch) be­vinden zich op korte afstand van elkaar. Jaren geleden was 95 procent van de mensen aan de Streek boer, de rest burger. Nu is het precies andersom. Dat laat zien dat onze Streek in ont­wikkeling is van agrarisch naar wonen. Op perceelniveau is het dan ook zoeken naar oplossin­gen, want het gaat op een klein gebied vaak om verschillende, soms tegenstrijdige, belangen.

Bestemming perceel
Omdat er geen milieurechten liggen op het perceel Gemeen­teweg 236 heeft de gemeen­teraad begin dit jaar besloten de bestemming wonen toe te kennen aan het perceel. Voor deze bestemming is gekozen, omdat het naar de mening van de gemeente de meest toe­komstbestendige bestemming is.

De heer Jansen heeft tegen dit besluit beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft de belangen van de betrokkenen afgewogen. Ze heeft besloten dat het perceel een agrarische be­stemming moet houden. Het houden van vee blijft beperkt vanwege milieuregels.

Wat betekent dit nu?
De Raad van State vindt de be­stemming agrarisch beter pas­sen bij het perceel dan wonen, om de opslag van voer en het stallen van tractoren mogelijk te maken. Deze activiteiten leve­ren namelijk voor de omgeving minder hinder op dan het hou­den van vee. Het houden van een beperkt aantal stuks vee was en blijft mogelijk.

De gemeente respecteert deze uitspraak en we zullen ons daar­aan conformeren. De gemeente nodigt de familie Jansen uit voor een gesprek.`

Tot zover de gemeente in haar verklaring. Deze is integraal opgenomen omdat deze ook in het gemeentelijk nieuws vermeld wordt. Het weerspiegelt niet de visie van de redactie van deze nieuwssite. We staan open voor tips, meningen en visie. We staan in contact met diverse hoofdpersonen in dit ruimtelijke ordeningsdrama.

Op zoek naar het contactadres? Klik daarvoor op het envelopje rechtsboven op deze site.

Lees ook: