Staphorst gaat voor herstel onterecht gedempte sloten

Foto: Jauke Boerdam / RTV Oost

De gemeente Staphorst start met het herstel van gedempte sloten in het buitengebied aan de westkant van de Rijksweg A28. Het gaat om sloten die gedempt zijn zonder dat daar een omgevingsvergunning voor is. Ook zijn er gemeentelijke bermen door derden toegeëigend.

Er is een plan van aanpak opgesteld om de oude situatie te herstellen. Het college heeft besloten dat nu uit te voeren. De gemeente gaat hierover in gesprek met de perceeleigenaren. Dit gebeurt fasegewijs. Wethouder Mussche: “Het is aan de gemeente Staphorst als bevoegd gezag om tegen de overtredingen op te treden. Na gesprekken te hebben gevoerd met onze partners – Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Landschap Overijssel – en landbouworganisaties, en na uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar de mogelijkheden, heeft het college besloten om in gesprek te gaan met de perceeleigenaren over het herstel van de sloten.”

In de loop der jaren zijn er vele sloten in het gebied gedempt. Daardoor zijn waardevolle plant- en diersoorten verloren gegaan. De bermen en (berm)sloten in het buitengebied zijn van belang voor de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de gemeente. Landschap Overijssel heeft een herstelplan opgesteld, in samenwerking met een ecoloog van de Provincie Overijssel. Daarnaast hebben de slootdempingen in het gehele gebied invloed op de kwaliteit van de wegen en de waterafvoer. Op den duur kan dit tot schade aan het wegdek en tot problemen met de waterafvoer leiden. Het plan is om het oorspronkelijke profiel te herstellen en talud en berm in te zaaien met een hooilandmengsel.

De gemeente gaat de komende tijd in gesprek met de eigenaren van de percelen die aan de gedempte sloot grenzen om tot een oplossing en nadere afspraken over het herstel te komen. De gemeente kan als grondeigenaar van de gedempte (berm)sloot herstel van de oorspronkelijke situatie eisen. Mussche: “We hopen dat de oorspronkelijke situatie in het gebied spoedig hersteld is. Daar heeft iedereen belang bij. De perceeleigenaren waarom het gaat, ontvangen van ons allereerst een brief. We nodigen hen de komende maanden uit om met ons in gesprek te gaan. We doen daarbij een moreel beroep op diegenen die deze sloten hebben gedempt: graaf ze weer open en herstel de oude situatie.”

Lees ook: Staphorst gaat streng toezien op illegale slootdempingen