SGP en ChristenUnie samen verder in gemeente Staphorst

College bij de beëdiging in juli 2018
Foto: Gemeente Staphorst

Hoewel SGP en ChristenUnie na het vertrek van het CDA samen nog wel een meerderheid in de raad hebben, had het de voorkeur van beide partijen om een derde partij te betrekken bij het college. In de afgelopen weken hebben de fracties van de SGP en ChristenUnie oriënterende gesprekken gevoerd met de overige fracties in de gemeenteraad van Staphorst over de samenstelling van het college.

Aan PvdA, GB en CDA is de vraag voorgelegd of er bereidheid is om (weer) deel te nemen aan het dagelijks bestuur van de gemeente. Tot en met deze week hebben deze intensieve en open oriënterende gesprekken plaatsgevonden. De conclusie na deze oriëntatieronde is dat geen van de overige fracties bereid is om onderdeel te worden van het huidige collegebestuur. De fracties van ChristenUnie en SGP hebben daarom besloten samen door te gaan als college dragende fracties.

Verder is daarbij besloten om het huidige coalitieakkoord ‘Samen, voor elkaar! 2018-2022’ uit te blijven voeren. Dit ongewijzigde coalitieakkoord betreft een akkoord op hoofdlijnen waar bij het opstellen ervan rekening is gehouden met de breedte van de samenleving. Om de ambities uit dit coalitieakkoord uit te voeren werd ten tijde van de vaststelling uitgegaan van een college bestaande uit drie wethouders. De huidige twee wethouders blijven invulling geven aan het huidige college.

Onderwerp ‘van bespreking’ vormt op dit moment nog een mogelijke invulling van een derde wethouderspost. Daarbij wordt gekeken naar de omvang van de taken en de werkzaamheden, de gewenste afspiegeling binnen het college en de financiële situatie van de gemeente Staphorst. “Over de uitkomst van deze bespreking wordt in de komende periode gesproken en voor de begrotingsvergadering duidelijkheid gegeven”. De eerste is op 29 oktober 2019 en de tweede op 12 november 2019.

Lees ook: CDA verlaat coalitie, ook wethouder Bert Krale vertrekt