Proef wijziging voorrang op Heerenweg start september

Foto: Harm Brand

Rectificatie: Op 3 juni 2019 zou een éénjarige proef starten waarbij de Heerenweg weer een voorrangsweg wordt. Dit gebeurt echter pas op 2 september. De informatie op de gemeentelijke website bleek verouderd. Daardoor heeft dit tot enige verwarring geleid.

Dit bericht is een aanpassing en aanvulling van het eerdere bericht. De betreffende pagina van de gemeente is ook aangepast. Het verkeersbesluit is inmiddels gepubliceerd en ligt vanaf 12 juni zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot 24 juli 2019 in beroep.


Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst maken bekend dat zij besloten hebben om bij wijze proef gedurende een jaar de voorrangsregeling op de Heerenweg, binnen de bebouwde kom van IJhorst, te wijzigen door middel van het treffen van de volgende maatregelen:

1. Het plaatsen van verkeersborden, zoals vermeld in het besluit Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) onder de nummers B04, B05 en B06 op de Koedrift, Sparrenlaan, Larixlaan, Bakkerslaan, Poeleweg, Kerkweg en Poortsteeg bij de aansluiting met de Heerenweg;

2. Aanbrengen van haaietanden op de Koedrift, Sparrenlaan, Larixlaan, Bakkerslaan, Poeleweg, Kerkweg en Poortsteeg bij de aansluiting met de Heerenweg;

3. Het plaatsen van een waarschuwingsbord aan de rechterkant van de Heerenweg nabij de aansluiting met de Burgemeester van Wijngaardenstraat met de tekst: “verkeer van rechts heeft voorrang”.

Deze maatregelen betekenen: 

a. dat het verkeer op de Heerenweg voorrang heeft op het verkeer vanuit de Koedrift, Sparrenlaan, Larixlaan, Bakkerslaan, Poeleweg, Kerkweg en Poortsteeg;

b. dat het verkeer op de Heerenweg voorrang moet verlenen aan het verkeer van rechts op de Burgemeester van Wijngaardenstraat.

Voor de totstandkoming van dit definitief verkeersbesluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.


Eerder gepubliceerd: Om te zorgen voor een veiligere situatie wil de gemeente de kruispunten in de Heerenweg en de situatie in het centrum van IJhorst aanpassen. Een daartoe opgesteld voorlopig ontwerp stuitte echter op bezwaren.

Vanuit de dorpsraad ontving de gemeente signalen dat de nieuwe verkeerssituatie voor veel mensen onduidelijk is. Ook tijdens een inloopbijeenkomst werden door veel aanwezigen bedenkingen geuit op het nieuwe ontwerp. Een aantal jaar geleden is de snelheid op de Heerenweg teruggebracht van 50 naar 30 km/uur. Deze maatregel heeft als gevolg dat verkeer van rechts sindsdien voorrang heeft. Er werd een breed gedragen oproep gedaan om de voorrang zodanig te wijzigen dat het deel van de Heerenweg binnen de bebouwde kom weer een voorrangsweg wordt.

De wens van de inwoners komt echter niet overeen met en het geldende verkeersbeleid van de gemeente Staphorst én het advies van de verkeersadviescommissie. Dit heeft ertoe geleid dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een proef te organiseren waarbij de voorrang op de Heerenweg, gedurende één jaar, geregeld wordt. Gedurende die periode gaan ze niet aan de slag met het nieuwe ontwerp.

Na de start van de proefperiode volgt er een enquête. Daarnaast voert de gemeente gesprekken met de dorpsraad. Tevens wordt er gekeken naar de ongevallencijfers en worden er voor en tijdens de proef ook snelheidsmetingen gehouden. Aan de hand van al deze gegevens wordt de proef geëvalueerd. De éénjarige proef zal duren tot 2 september 2020.

Lees ook: Auto botst achterop stilstaande motorrijder in IJhorst