Solar Provider Group werft boerenland voor zonneparken

Een zonnepark in Sauerland (Duitsland)
Foto: Michael Kramer

Onlangs hebben inwoners van de gemeente Staphorst een folder in de bus gekregen van Solar Provider Group. In de folder staat dat de gemeente een positieve houding heeft ten opzichte van zonne-energie en zonneparken. Dit is onjuiste informatie, zo meldt de gemeente: “Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking, maar we hebben het uitgangspunt dat dakgebonden installaties de voorkeur hebben boven zonneparken op landbouwgrond”.

Solar Provider Group: “We zijn trots op het feit dat wij één van de pioniers zijn binnen de industrie. Wij hebben al meer dan 10 jaar ervaring op verschillende continenten en hebben wereldwijd honderden zonne-energieprojecten succesvol opgeleverd. In totaal hebben we meer dan 100 MW aan zonnepanelen geïnstalleerd. Van commerciële zonnedaken tot aan grootschalige zonneparken. Wij regelen alle aspecten van uw project, zodat het succesvol en op tijd slaagt met de hoogste mogelijke kwaliteit. Zonne-energie is een unieke kans om te laten zien dat uw organisatie duurzaamheid ondersteund en opkomt voor een beter milieu. Wij staan voor u klaar om u te helpen bij de verduurzaming van uw bedrijf en bij het uitdragen van uw merkimago in de communicatie richting stakeholders”.

Gemeente Staphorst: “Net als iedere andere gemeente in Nederland krijgt de gemeente Staphorst te maken met de energietransitie. Fossiele brandstoffen moeten vervangen worden door hernieuwbare, duurzame energie. Hier zijn al verschillende bijeenkomsten over geweest en ook in de komende tijd gaan we hier, samen met inwoners, ondernemers, netbeheerders en buurtgemeenten, verder over nadenken. Uiteindelijk moeten deze bijeenkomsten en gesprekken leiden tot een kader waarin beschreven wordt hoe we energie willen opwekken en waar we dit gaan doen. Rond de zomer van dit jaar zal bekend worden wanneer dat kader gereed moet zijn. Zolang dit kader nog niet gereed is, zal de gemeente Staphorst geen medewerking verlenen aan de bouw van zonneparken op landbouwgrond”.

Waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoekt ondertussen wel of de waterberging bij de Beentjesgraven kan worden gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen. “Door realisatie van een zonnepark op het terrein van de waterberging kan het waterschap een deel van het energieverbruik op een duurzame wijze opwekken. Het waterschap wil tijdens hoogwatersituaties het water tijdelijk kunnen bergen. Om dit mogelijk te maken wordt hiervoor een locatie langs de Beentjesgraven, ter hoogte van de Puntweg, ingericht. De bovengrond zal van deze percelen worden afgegraven zodat het maaiveld lager komt te liggen en er ruimte ontstaat om het water uit de Beentjesgraven vast te houden”. Dit is in het kader van een bredere herinrichting met als projectnaam ‘Spoortippe en Punthorst‘.

Windpark Staphorst gaat iedereen aan

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst groeit gestaag. Behalve dat het aantal leden wekelijks groeit hebben zich nieuwe ambassadeurs gemeld. Op donderdag 28 maart 2019 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden om hen bij te praten. Ondanks dat zijn er ook tegengeluiden. Voorzitter Roelof Compagner: “We ontnemen niemand het recht om via de mogelijkheden binnen de wet zijn of haar bezwaar kenbaar te maken. Gelukkig ervaren we ook dat velen het besef hebben dat de Rijksoverheid en Provincie ons hebben opgelegd dat er op 1 januari 2021 molens moeten draaien in Staphorst. Dat is een hard gegeven, dus laten we dan maar zorgen dat het rendement in eigen dorp blijft”  vertelt , ….”niet alleen de lasten maar ook de lusten. Behalve met nieuwe ambassadeurs zijn we ook in gesprek met allerlei partijen waaronder met de omwonenden over bijvoorbeeld het omgevingsfonds”.

Piet la Roi, projectleider van het windpark: “Het omgevingsfonds is bedoeld voor omwonenden in de directe omgeving van het windpark. De omwonenden die in aanmerking komen voor het omgevingsfonds hebben inmiddels informatie gekregen van de coöperatie. Het is zeker niet zo dat alle bewoners van de woningen die in het omgevingsfonds vallen ook daadwerkelijk overlast ervaren. De voorkeursopstelling van het windpark voldoet bijvoorbeeld ruimschoots aan de geluidsnormen. Van slagschaduw zal minimaal sprake zijn (minder dan totaal 1 uur per jaar) doordat de coöperatie heeft besloten de windmolens stil te zetten bij slagschaduw in woonwijken en het buitengebied. Dit wordt automatisch geregeld door een sensor op de windturbines. Echter de overlast door het zicht op de molens zal iedereen op zijn/haar eigen manier ervaren.”

Verdere besluitvorming over windturbines

Behalve informatiebijeenkomsten voor ambassadeurs en omwonenden heeft er dinsdag 26 maart 2019 een eerste informerende raadsvergadering plaatsgehad. De coöperatie heeft aan de raadsleden uitleg gegeven over het uitgevoerde proces, de ingediende vergunning en de milieu effecten rapportage. De raad heeft onder andere vragen gesteld over de uitkomsten van de onderzoeken, de mogelijke effecten van het windpark op de omwonenden en de uitwerking van het profijt voor Staphorst. Op maandag 8 april 2019 volgde een tweede informerende raadsvergadering (op verzoek van burgemeester Theo Segers) onder voorzitterschap van Martijn Dadema, burgemeester van de gemeente Raalte. Het windpark staat opnieuw op de agenda op de raadsvergadering van 16 april 2019.

Lees ook: Windmolens Staphorst in aangepaste driehoeksopstelling