Mogelijkheid voor legaliseren bovengrondse mestbassins

Volledig legale silo met alle benodigde papieren en vergunningen
Foto: Gemeente Staphorst

Bij milieucontroles van agrarische bedrijven is meerdere malen geconstateerd dat er mestbassins zijn geplaatst die niet voldoen aan wetgeving. Volgens de landelijke wetgever dienen die bassins afgebroken te worden.

De gemeente Staphorst gaat eenmalig inventariseren welke mestbassins gelegaliseerd kunnen worden, om ondernemers tegemoet te komen en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Mestbassins die geplaatst zijn na 1 januari 2013 moeten voldoen aan artikel 3.68 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Dat houdt in dat een mestbassin voorzien moet zijn van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat het bassin en de afdekking zijn uitgevoerd volgens de BRL 2342. Dit is een beoordelingsrichtlijn waarin onder andere bouwtechnische- en veiligheidseisen zijn opgenomen.

Heeft u de juiste verklaring?

Heeft u een bovengronds mestbassin dat gebouwd is na 1 januari 2013? Controleert u dan of er een kwaliteitsverklaring BRL 2342 bij zit. Bij aankoop en plaatsing van een mestbassin geeft de leverancier een kwaliteitsverklaring aan de veehouder, waaruit blijkt dat het mestbassin aan BRL 2342 voldoet. Deze kwaliteitsverklaring wordt ook wel ‘KOMO attest’ genoemd. Wanneer u dit document niet heeft, kan het betekenen dat het mestbassin niet aan de wetgeving voldoet.

Inventariseren en herkeuren

De gemeente Staphorst wil graag weten hoeveel mestbassins in onze gemeente niet voldoen aan de landelijke wetgeving. Hiervoor kunt u tot 1 juli 2016 contact opnemen met de gemeente. Wij kunnen u advies geven over gecertificeerde bedrijven, die de herkeuring voor u kunnen uitvoeren. Deze bedrijven beoordelen of uw bassin gelegaliseerd kan worden door middel van BRL 2344 (dit betreft dan een herkeuring).

Alle herkeuringen moeten voor 1 september 2016 zijn voltooid. Daarna is het niet meer mogelijk om bassins zonder kwaliteitsverklaring (KOMO attest) te legaliseren. Dat betekent dat een bassin zonder de juiste verklaring buiten gebruik gesteld wordt en afgebroken moet worden.

Belangrijke data:

  • 1 januari 2013 vanaf deze datum moeten alle bovengrondse mestbassins voorzien zijn van een kwaliteitsverklaring BRL 2342.
  • 1 juli 2016 tot deze datum kunnen mestbassins zonder de juiste kwaliteitsverklaring BRL 2342 worden gemeld bij de gemeente Staphorst.
  • 1 september 2016 voor deze datum moet herkeuringen volgens BRL 2344 zijn uitgevoerd.

Contact opnemen

Hebt u een mestbassin dat na 1 januari 2013 is gebouwd waarvoor geen kwaliteitsverklaring is afgegeven, of bent u hier niet zeker van? U kunt hierover contact opnemen met mevrouw Cornelie Muus: [email protected] of (0522)467465.

Lees ook: